ISPRIČAJ MI SVOJU PRIČU – ASOCIJATIVNE KARTE ZA TRAUMU I STRES

Na početku beše ideja, ideja Biljane i Anese da osobama koje su imale iskustvo traume, posebno one seksualne – ponudimo asocijativne karte koje bi im pomogle da krenu u pričanje njihovih vlastitih priča, koje možda po prvi put nekome pričaju.

English Version of a text HERE.

Smatrale smo da je važno preživelima ponuditi karte u kojima bi oni mogli prepoznati neka stanja i osećanja bliska njima i tako otvoriti priču o vlastitoj traumi.

Dok smo razvijale ovu ideju, prepoznale smo da su stanja u kojima se nalaze ljudi sa iskustvom seksualne traume slična stanjima ljudi koji su preživeli druge oblike traume ili stresa.

I uvidele smo da sem karata koje klijenta pozivaju na otvorenu priču u traumi, bolu, strahu, sramu, nemoći i bespomoćnosti – potrebno ponuditi i nešto što oslikava njihov razvojni put, promenu, nadu i isceljenje.

Želele smo kartama obuhvatiti što širu populaciju ljudi koji su preživeli traume – žene, muškarce, decu, mlade. Pitale smo se: kako to postići?

Izbor je pao na lik zeke sa kojim se svako može poistovetiti. Ilustrator Kosta Milovanović je zeki udahnuo život, emociju, pokret.

I odrasli i deca koji su ga videli, vrlo lako su se poistovetili s njim. Čak i oni ljudi koji nisu imali izrazita traumatična iskustva – mogli su da se prepoznaju u kartama.

Jer, ko se nije ponekad osećao da su mu noge u betonu i da ne može da se pomeri – od tuge, besa ili očaja?

Ni jedna karta nije po sebi pozitivna ili negativna – svaka ima isceljujuću moć u psihoterapijskom procesu jer otvara priču o traumatskom iskustvu. Klijent joj daje narativ u skladu sa svojim iskustvom i perspektivom

Prvi cilj kreiranja karata je bio pomoći preživelima u procesu prorade i isceljenja traumatskih iskustva o kojima je najčešće veoma teško pričati.

Ali, još značajniji cilj ovih karti je osnažiti psihoterapeute na dublji rad na traumatskim iskustvima klijenata. Jer, traumatska iskustva nisu laka za proradu i otvaranje – nikome, pa ni psihoterapeutima. Jačajući vlastite kapacitete i znanja o traumi i stresu, kao i sposobnost držanja klijenta dok istražuje delove sebe koji su bolni za pogledati – stvaramo za klijente sigurnu i mirnu luku u kojoj mogu biti ugledani i prihvaćeni. Ove karte obezbeđuju i terapeutima i klijentima bogato polje dijaloga o traumatskom iskustvu.

Karte su brižljivo osmišljenje, uz sugestije klijenata i kolega i rađene su kroz timski duh. Ove karte zbog toga nisu samo naše, već mogu biti karte svake osobe koja želi ispričati svoju životnu priču i istražiti još neosvetljene delove sebe.

One pozivaju na razgovor, a znamo da je razgovor o traumi naš put isceljenja.

A proces isceljenje ide iz psihoterapijskog sigurnog okrilja i širi se dalje, na šire društvo, kao dobra vest da je isceljenje moguće i da ovaj svet može biti dobro mesto za sve nas.

Biljana Ćulafić, Anesa Vilić i Kosta Milovanović

Uskoro sledi uputstvo za upotrebu karti.

Ovde možete preuzeti uputstvo i detaljan opis karata.


Kako kupiti?

Karte možete naručiti putem e-maila: psihoterapeutbiljana@gmail.com

Cena karti je 4700 dinara ili 40 € (+poštarina)


TELL ME YOUR STORY – ASSOCIATIVE CARDS FOR TRAUMA AND STRESS

In the beginning, it was the idea, the idea of ​​Biljana and Anesa, to offer associate cards to people who have experienced trauma, especially sexual ones, to help them start telling their own stories, which they may be telling someone for the first time.

We felt it was important to offer survivors cards in which they could recognize some states and feelings close to them and thus open a story of their own trauma.

As we developed this idea, we recognized that the conditions in which people with sexual trauma experience are similar to the conditions of people who have survived other forms of trauma or stress.

And we realized that in addition to the cards that invite the client to an open story in trauma, pain, fear, shame, infirmity and helplessness – it is necessary to offer something that depicts their development path, change, hope and healing.

We wanted the cards to cover the widest possible population of people who have survived trauma – women, men, children, young people. We wondered: how to achieve this?

The choice fell on the character of a bunny with whom everyone can identify. Illustrator Kosta Milovanović breathed life, emotion and movement into the rabbit.

Both adults and children who saw rabbit easily identified with him. Even those people who did not have distinctly traumatic experiences – could be recognized in the cards.

Because, who sometimes didn’t feel that their feet were in concrete and that they couldn’t move – out of sadness, anger or despair?

No card is positive or negative in itself – each has healing powers in the psychotherapeutic process because it opens the story of a traumatic experience. The client gives a narrative to the cards in line with own experience and perspective.

The first goal of creating the cards was to help the survivors in the process of processing and healing traumatic experiences, which are usually very difficult to talk about.

But an even more significant goal of these cards is to empower psychotherapists to work deeper on clients’ traumatic experiences. Because traumatic experiences are not easy to process and open – to anyone, not even to psychotherapists. By strengthening our own capacities and knowledge about trauma and stress, as well as the ability to hold the client while exploring the parts of themselves that are painful to look at – we create for clients a safe and peaceful harbor in which they can be reputable and accepted. These cards provide both therapists and clients with a rich field of dialogue about the traumatic experience.

The cards are carefully designed, with suggestions from clients and colleagues, and are made through team spirit. These cards are therefore not only ours, but can be cards of any person who wants to tell their life story and explore the still unlit parts of themselves.

They call for conversation, and we know that talking about trauma is our path to healing.

And the healing process goes from a psychotherapeutic safe harbor and spreads further, to the wider society, as good news that healing is possible and that this world can be a good place for all of us.

Biljana Ćulafić, Anesa Vilić and Kosta Milovanović

Instructions for using the cards will follow shortly.

Here you can download instructions and a detailed description of cards. *Currently available in Serbian only


How to buy?

You can order cards via e-mail: psihoterapeutbiljana@gmail.com

Cards price is 4700 dinars or 40 € (+ shipping)